Welcome to Huizhou Yingyi Motor Co., Ltd. official website!
< 12 >

Add:  beside Xinqiu Road, Changbu village, Xinwei Town, Huiyang District, Huizhou

phone:0752-3522223/3533308/3533300 fax:0752-3522225

Copyright © 2010 Huizhou Yingyi Electric Appliance Co., Ltd. All rights reserved  Technical Support:WL Technology